Сенсація

В Україні змінилися правила видачі водійських посвідчень

Жит­тя у ча­си пан­де­мії ви­ма­гає від нас ще біль­шої мо­біль­нос­ті. Сер­вісні цен­три МВС по­ду­ма­ли про кож­но­го. То­му згідно зі змі­на­ми, що вніс Ка­бі­нет мі­ніс­трів Ук­ра­їни до де­яких пос­та­нов, ук­ра­їн­ці мо­жуть за­мо­ви­ти пос­відчен­ня во­дія через Елек­трон­ний ка­бі­нет во­дія з ви­ко­рис­танням за­со­бів пош­то­во­го зв’яз­ку.

Від 5 лис­то­па­да ук­ра­їн­ці, за­мо­вив­ши об­мін пос­відчен­ня во­дія он­лайн, мо­жуть от­ри­ма­ти но­вий до­ку­мент у від­ді­лен­ні Ук­рпош­ти або за­мо­ви­ти дос­тавку кур’єром. Но­ва­ція прий­ня­та пос­та­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни, повідомляє видання «День за днем».

Як заз­на­чив на сво­їй Facebook-сто­рін­ці зас­тупник мі­ніс­тра внут­рішніх справ Ук­ра­їни Бог­дан Драп’ятий, та­кі но­вов­ве­ден­ня мі­ні­мі­зу­ють кон­такти з ін­ши­ми людь­ми та знач­но за­оща­дить час, вит­ра­че­ний на від­ві­ду­ван­ня сер­вісних цен­трів МВС.

Ці­на за бланк пос­відчен­ня во­дія за­ли­ши­ла­ся нез­мінною — 243 грн, а са­ма дос­тавка не­за­леж­но від міс­цезна­ход­ження от­ри­му­ва­ча кош­тує 195 грн. Сер­віс екс­прес-дос­тавки за­без­пе­чує швид­ку ло­гіс­ти­ку, а стра­хо­вий по­ліс на від­прав­лення, який бе­зоп­латно на­да­єть­ся Ук­рпош­тою, га­ран­тує клі­єн­там на­дій­ність в от­ри­ман­ні сво­го го­то­во­го до­ку­мен­ту. Тер­мін дос­тавки — до 5 ро­бо­чих днів.

«В Елек­трон­но­му ка­бі­не­ті во­дія вже по­над 1,8 млн ав­то­ри­зо­ва­них ко­рис­ту­ва­чів і за час його іс­ну­ван­ня об­мін пос­відчен­ня во­дія здій­сни­ли 60,3 тис. осіб. Он­лайн-пос­лу­га з дос­тавкою до­ку­мен­та — це ще один крок до дід­жи­та­лі­за­ції, що є прі­ори­тет­ним нап­рямком МВС. Ру­шій­ною си­лою ці­єї оп­ти­мі­за­ції є праг­нення ство­ри­ти прос­ті та дос­тупні пос­лу­ги для ук­ра­їн­ців. Це на­ша ос­новна за­да­ча», — вва­жає т. в. о. на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го сер­вісно­го цен­тру МВС Юрій Смоль­яні­нов.

Ал­го­ритм за­мов­лення ду­же прос­тий. Дос­татньо ав­то­ри­зу­ва­ти­ся в Елек­трон­но­му ка­бі­не­ті во­дія та прой­ти нас­тупні ета­пи:

  • обрати послугу «Відновлення та обмін посвідчення водія» та натиснути «Замовити»;
  • перевірити правильність контактних даних та вибрати в блоці «Обрати причину» один із запропонованих варіантів;
  • заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити сканкопію чинної медичної довідки одним файлом з обох сторін у форматі .pdf.;
  • поставити власний підпис за допомогою мишки;
  • обрати спосіб отримання послуги;
  • підписати заяву за допомогою КЕП;
  • сплатити послугу.

Про­єкт ре­алі­зо­ва­ний у спів­ро­біт­ниц­тві з ДП «Ін­фо­тех» та Ук­рпош­тою.

Сер­вісні цен­три МВС дос­татньо сві­до­мі, аби на­да­ва­ти якіс­ні, дос­тупні та на­сам­пе­ред без­печні пос­лу­ги.

Джерело


Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.

Поштова адреса: вул. Дмитрівська, 30, м. Київ, 01154
Телефон: +380 (96) 915-55-60